lotan56@gmail.com

תבוטל משרת מזכיר העירייה מאיר ואזנה יהיה המנכ"ל

מועצת עיריית קריית אישרה במספר חברים מצומצם מינוי של מאיר ואזנה לממלא מקום מנכ"ל העירייה. חברי מועצת העירייה לא קיבלו פרטים על המועמד, ולמעט עו"ד יקיר שינדלר, (עו"ד חיים אברג'ל

[ להמשך קריאה ]